Barnehagens vedtekter

VEDTEKTER FOR GRANÅSEN BARNEHAGE SA

§1. Andelslaget

Andelslagets navn er Granåsen Barnehage SA. Andelseierne har begrenset ansvar idet andelseierne ikke er ansvarlig for barnehagens økonomiske forpliktelser ut over den innskutte kapital. Barnehagen skal drives i samsvar med lov om barnehager av 17. juni 2005 med ev. senere endringer.

 §2. Formål

Andelslagets formål skal være å drive privat barnehage. Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og med voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna i å utvikle evne til toleranse og til å ha omsorg for andre, og gi selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning. Barnehagen arbeider etter formålsparagraf § 1etter lov om barnehager av 17.juni 2005 med ev. senere endringer.. Barnehagen skal være nøytral i livssyn, og spesielle høytider vil bli markert som en tradisjon.

 §3. Opptak

Lov om Barnehager § 12 «Samordnet opptaksprosess i kommunen» gir kommunen myndighet til et felles opptak for alle godkjente barnehager i kommunen. Ut fra dette vil opptaket av nye barn foregå i samarbeid med barnehageadministrasjonen i kommunen. Det søkes gjennom barnehageportalen i Namsos kommune

Namsos kommune har 1 hovedopptak i året. Søknadsfrist er 1. mars hvert år. Søknadsperiode for hovedopptaket er 01.01.- 01.03. det året det søkes plass om. Nytt barnehageår starter medio august. Det tas ellers opp søkere fortløpende gjennom året når det er ledig plass.

 Opptakskrets for Granåsen barnehage er barn i alderen 1-5 år bosatt i Namsos kommune. Barn bosatt i andre kommuner kan vurderes for opptak i helt spesielle tilfeller.

Ved opptak til barnehagen gjelder følgende prioritet i kronologisk rekkefølge og ved ledig kapasitet på de ulike avdelingene:

  1.       Barn av ansatte skal prioriteres
  2.      Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen skal prioriteres. Ansiennitetsprinsippet skal følges. Søsken av barna som har vært lengst i barnehagen ved søknadstidspunktet skal prioriteres.
  3.      Vi tar fortrinnsvis inn søkere som ønsker helplass.
  4.      Eventuelle andre forhold som har betydning. 

Ved ellers like vilkår styres opptaket av alder. 

§4. Arealutnytting

Granåsen Barnehage SA er en to avdelings barnehage med plass til maksimalt 36 barn.

Barnehagens leke- og oppholdsareal er 4m2 pr. plass for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år..

 §6. Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen følger Namsos kommunes betalingssatser som fastsettes av kommunestyret ut ifra sentrale føringer.

 Oversikt over prisene ligger på kommunenes hjemmeside: www.namsos.kommune.no og barnehagens hjemmeside: www.granasen@barnehage.no 

Søskenmoderasjon gis etter disse satser:

2. barn             30 %, Øvrige barn:     60 % 

Det betales kostpenger for frokost og lunsj hver dag. 

For Heldagsplass utgjør dette 300,- pr. mnd.

For 90 % plass utgjør dette 270,- pr.mnd

For 80 % plass utgjør dette 240,- pr.mnd

For 70 % plass utgjør dette 210,- pr. mnd.

For 60 % plass utgjør dette 180,- pr. mnd.

For 50 % plass utgjør dette 150,- pr. mnd.

For 40 % plass utgjør dette 120,- pr.mnd

 Denne avgiften betales sammen med månedlig foreldrebetaling. Styret har rett til å endre denne avgiften pr. 1.8 hvert år. 

Barnehagen har en bleieordning: Det vil si at dere innbetaler for

90 – 100 % plass: 40,- pr.mnd

80 % plass:           35,- pr.mnd

60-70 % plass:      30,- pr.mnd

50 % plass:           20,- pr.mnd  

Denne avgiften betales sammen med månedlig foreldrebetaling. Hvis dere ikke ønsker å benytte dere av denne ordningen, så medbringer dere selv bleier. 

Det betales for 11 måneder i året. Det vil si at juli er betalingsfri. 

Betaling skjer til Kontonr: 4448 14 60430 den 15. hver måned. 

Dersom det ikke betales til rett tid, sendes purring med 2 ukers betalingsfrist, senest ved inngangen til neste måned. Dersom purringen ikke er betalt ved forfall, sendes ny purring med inkassovarsel. Ved utsendelse av inkassovarsel, har styret rett til å innløse andelen, og barnehageplassen tapes.

Ved purring skal det beregnes renter og purregebyr.

Ved henting av barn etter barnehagens stengetid, blir foresatte ilagt gebyr for hver påbegynte halvtime. Styret for barnehagen fastsetter gebyrets størrelse.

 § 7. Oppsigelse av barnehageplass

Barnehageplassen skal sies opp skriftlig med en måneds varsel regnet fra den 1. i måneden. Ved oppsigelse innkommet etter 1. april og med virkning etter 1. mai, må det betales for resten av barnehageåret.

Barn som slutter til skolestart, trenger ikke å si opp plassen. 

§8. Foreldredeltakelse

Alle foreldre/foresatte er forpliktet til å delta på dugnader og andre felles arrangementer som styret står bak. Hvis de uteblir på felles dugnader plikter de å betale inn kroner 500,- per dugnad. Beløpet tilfaller barnehagen. Alle foreldre/foresatte er forpliktet til å delta aktivt for å ivareta barnas og egne interesser. Alle andelseiere som ikke har sittet i styret plikter å motta verv.

 §9. Åpningstider

Barnehagen er åpen fra kl. 0645 til 1645 eller etter behov, dog ikke på helligdager og offentlige fridager. Fra lille juleaften til 2. nyttårsdag og hverdagene i påskeuka er barnehagen åpen etter behov(foreldrenes arbeid), dog er det stengt på juleaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

I perioden 1. juni til 20. august avvikler barnehagen ferie. Alle barna må ha tre uker ferie i denne perioden, disse bør være sammenhengende. En fjerde sammenhengende ferieuke må avvikles i løpet av kalenderåret. Barnehagen har stengt sammenhengende i 2 uker tilpasset fellesferien. Styret beslutter hvilke uker innen 1.9 hvert barnehageår.

 I løpet av året vil det bli avholdt 5 planleggingsdager. Barna har fri disse dagene. To av dagene legges vanligvis til høstsemesteret og tre dager til vårsemesteret.

 § 10. Internkontroll

Granåsen Barnehage følger de lover og forskrifter som til en hver tid er gjeldende for internkontroll i barnehagen.

 § 11. Samarbeidsutvalg

2 av styrets medlemmer, styrer og personalrepresentant utgjør SU. Disse skal godkjenne årsplanen.

 

Sist revidert på årsmøtet 03.mai 2017 

 

Line Angell Forkner